Prawo cywilne – m.in. nabycie, utrata, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, przywrócenie posiadania, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, roszczenia z tytułu zawieranych umów, zabezpieczenie roszczeń, dochodzenie należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. odszkodowań za szkody na osobie i majątku, windykacja zaległych należności, prowadzenie postępowania egzekucyjnego, sporządzanie i opiniowanie projektów umów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – m. in. rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie bądź zakaz kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Prawo spadkowe – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dziedziczenie roszczeń, wydziedziczenia, inne sprawy spadkowe.

Prawo administracyjne – m.in. pomoc i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich instancjach, w szczególności: sporządzanie wniosków i innych pism oraz korespondencji w trakcie postępowania administracyjnego, zaskarżanie decyzji i postanowień oraz sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej, wznawianie postępowania, sporządzanie wniosków o uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności decyzji, sporządzanie opinii prawnych, pomoc oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Odszkodowania – m.in. za szkody osobowe i majątkowe w tym szkody wyrządzone w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach przy pracy, za błędy medyczne i choroby zawodowe. Dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowych i dobrowolnych), ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Prawo Karne i Postępowanie Karne

Kancelaria reprezentuje:

  • pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • oskarżyciela posiłkowego ubocznego,
  • oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego,
  • oskarżonego,
  • osoby żądającej odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • osoby innej niż oskarżony i podejrzany, jeżeli wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu.